Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is uw vertegenwoordiging richting de Dreefschool. Als u vragen, ideeën, waardering of verbeteringen onder de aandacht wilt brengen bij school, kunt u ons daarvoor inschakelen. Regelmatig vergaderen wij en bespreken we schoolse zaken. 

De leden van de MR zijn: Chantal van den Berg, Ziggy Tabacznik, Kim Scholtes, Gaby van Eijk, Rianne Goes en Britt Roodnat.

Vergaderingen
De MR vergadert ééns in de 4-6 weken. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus door ouders worden bijgewoond.

Wat doet de MR?
Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals:

• de besteding van geld en het onderhoud van gebouwen
• aanstellingen/benoemingen/ontslag personeelsleden
• de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten
• de grondslag van de school
• het schoolplan
• de veiligheid bij de school
• vakantieregeling.

De MR heeft instemmingsrecht of adviesrecht, afhankelijk van het onderwerp. De directie heeft een adviserende taak. De MR bestaat uit drie leden gekozen uit het onderwijsteam en drie leden gekozen uit de ouders. De vergaderingen worden, indien nodig, ook bijgewoond door een toehoorder namens de ouderraad. De MR bespreekt de algemene gang van zaken in de school met de directie, volgt ontwikkelingen die het beleid kunnen beïnvloeden, adviseert op relevante punten en stemt al dan niet in met voorstellen van de directie. Onderwerpen die instemming dan wel advies van de MR behoeven, kunnen tijdig uit alle geledingen en de directie worden aangedragen. De MR vergadert zeswekelijks. De vergaderingen van de MR worden gehouden op school en zijn openbaar. De goedgekeurde notulen worden op de website geplaatst.

De team-mr-leden zorgen voor informatie naar hun achterban. De raad doet jaarlijks schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en zorgt dat alle bij de school betrokkenen kennis van dit verslag kunnen nemen.

Samenwerking directie
Op uitnodiging van de MR kunnen vergaderingen (deels) worden bijgewoond door de directie van de school. Indien nodig en wenselijk vinden er tussentijdse overleggen plaats tussen de voorzitter van de MR en de directie.

De directie stelt eens per jaar de MR schriftelijk op de hoogte van het door haar in het afgelopen jaar gevoerde beleid en van de beleidsvoornemens voor het komende jaar t.a.v. de school op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. De directie is verplicht aan de MR alle inlichtingen te verschaffen die de MR nodig heeft om naar behoren te functioneren.