Dreefschool

Hoofd, Hart en Handen

Weekbrief 10 (27-01-2023)

Agenda

23 februari: Rapporten mee
24 februari: Studiedag gr 1 t/m 8: kinderen zijn vrij
27 feb t/m 3 maart: Voorjaarsvakantie
6 maart: Deze week: oudergesprek voor leerlingen van gr 2 t/m gr 7
13 maart: Deze week: oudergesprek voor leerlingen van gr 2 t/m gr 7
22 maart: Studiedag gr 1 t/m 4: kinderen zijn vrij
6 april: Paasontbijt
7 april t/m 10 april: Goede Vrijdag en Pasen

 

Beste ouders/verzorgers,


Hierbij de weekbrief.

 

Studiedag 23 januari: Wat hebben we gedaan?
Maandag 23 januari hebben wij studiedag gehad.
In de ochtend stond voor de onderbouw het thema ‘Spelend Leren’ op de agenda. Wij hebben een expert uitgenodigd en zij heeft verteld en laten zien hoe het spel gekoppeld aan de thema's betekenisvol kan worden voor onze leerlingen.
Groep 3 t/m groep 8 heeft gekeken naar het vervolg van de implementatie van onze nieuwe rekenmethode WIG 5. Ook hiervoor hadden wij een expert uitgenodigd.
In de middag hebben we gezamenlijk gesproken over onze visie en over onze professionele cultuur. Het team maakt mooie stappen met de kwaliteitsteams en dat komt ten goede van ons onderwijs.
Al deze ontwikkelpunten staan beschreven in het jaarplan.
U kunt het inzien op onze website.

 

De Nationale Voorleesdagen
Afgelopen woensdag was de aftrap van de Nationale Voorleesdagen! Tijdens deze dagen lezen we extra veel voor in de klas en besteden we nog meer aandacht aan boeken. Zo leest de bovenbouw bij de onderbouw voor, kan er plotseling een voorleesalarm afgaan in de klas en is er in de schoolbieb een speciale voorleesplek ingericht. Er zijn ouders die komen voorlezen, special guest Joshua Nolet leest voor in groep ½ c en ½ d en er is weer een Masked Reader-wedstrijd. We gaan dus weer genieten van veel prachtige verhalen. Doet u thuis ook mee? Uw kind kan gratis lid worden van de bibliotheek.

 

Inline image

 

Blink nieuwe methode wereldoriëntatie
Deze periode hebben we op de Dreefschool 2 Wereldoriëntatiemethodes mogen uitproberen om zo de juiste te kiezen voor onze school. Na een lang en uitgebreid onderzoek in de werkgroep en in de klassen, zijn we na de evaluatie tot de conclusie gekomen dat Blink vakgericht onze nieuwe methode wordt voor wereldoriëntatie in groep 5 t/m 8. Deze methode past goed bij de leerlingen van de Dreefschool. Er wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen, afwisseling tussen zelfstandig en klassikaal. En er is sprake van een activerende didactiek waarbij leerlingen zelf gaan ontdekken en onderzoeken. Wij zijn dus heel blij met deze keuze.

 

Reminder Tevredenheidspeiling
De scholen en het schoolbestuur van Twijs vinden de kwaliteit van het onderwijs en van de gehele schoolorganisatie van groot belang.
Er wordt vanuit het bestuur op alle scholen van TWijs een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder personeel, ouders en leerlingen van groep 5 t/m groep 8. De peiling wordt uitgevoerd door Scholen met Succes.
Mocht u deze nog niet hebben ingevuld dan kunt u dat doen tot 3 februari.


Alvast veel dank.
Fijn week


Team de Dreefschool

 

27 januariLees verder
Weekbrief 9 (13-01-2023)

Agenda

16 januari: Deze week: start IEP
23 januari: Studiedag gr 1 t/m 8: kinderen zijn vrij
20 februari: Deze week: definitief adviesgesprek voor leerlingen van gr 8
23 februari: Rapporten mee
24 februari: Studiedag gr 1 t/m 8: kinderen zijn vrij
27 feb t/m 3 maart: Voorjaarsvakantie
6 maart: Deze week: oudergesprek voor leerlingen van gr 2 t/m gr 7
13 maart: Deze week: oudergesprek voor leerlingen van gr 2 t/m gr 7
22 maart: Studiedag gr 1 t/m 4: kinderen zijn vrij

 

Beste ouders

 

Kerstviering
Het is 22 december half vijf en de school is verlaten, maar in elke klas staat een kerstboom te schitteren. Om vijf uur gaan de deuren open en komen de kinderen in hun prachtige kerstkleding binnen, echte dames en heren. Schalen met dampende kippenpoten, pizza’s en nog veel meer heerlijks worden binnengebracht. Algauw is wat eerst een school was een drie sterren restaurant geworden. Ik mag bij alle restaurants langs en word verwend door al dat lekkers. De kinderen genieten van elkaars eten en van elkaars gezelschap, heerlijk om te zien!
Daarna lopen we met alle kinderen door de binnenstad naar De Grote of St.-Bavokerk om eindelijk weer gezamenlijk kerst te vieren. Prachtige liederen begeleid door het orgel, gedichten en verhalen worden door onze kinderen uitgevoerd.
Deze feesten zijn zonder de inzet van ouders niet mogelijk, heel erg veel dank daarvoor. Hierbij wil ik alle ouders bedanken die hebben geholpen met het sinterklaasfeest, kerstfeest en alle andere activiteiten. Wat zag het er allemaal prachtig uit en wat hebben de kinderen er ontzettend van genoten.

 

Inline image

 

Goede voornemens: op tijd komen
Voor de kerstvakantie merkten wij dat er steeds meer kinderen te laat naar school werden gebracht.
Door het te laat komen missen kinderen een deel van de les. Daarnaast is het storend voor de rest van de klas en de voortgang van de les. Het is voor de leerkracht en voor alle kinderen prettig om de schooldag op tijd te starten. Uw kind heeft tien minuten om van de thuissfeer in de klassensfeer te komen. Mocht u toch te laat komen dan hanteren wij de volgende stappen:


➢ Na 3 keer te laat komen (ook 1 minuut nadat de deur dicht is, is te laat) stuurt de leerkracht een beknopte mail om ouders aan te sporen op tijd te komen.


➢ Na 7 keer te laat komen nodigt de leerkracht de ouder uit voor een gesprek. Leerkracht probeert reden van verzuim of te laat komen te achterhalen. Is er reden van meer onderliggende zorg dan wordt IB meteen in kennis gesteld en neemt zo nodig aan gesprekken deel.


➢ Na 12 keer te laat komen gaat IB en/of directie met de leerplichtambtenaar in overleg en zo nodig het gehele kernteam.


Wij hopen dat dit niet nodig is en daarom vragen wij u om uw kind op tijd naar school te brengen.


Verbouwing van de Dreef en fietsenstalling
Zoals u heeft gemerkt is de verbouwing van de weg aan de Dreef deze week begonnen.
Er is door de gemeeten een tijdelijke fietsenstalling voor de kinderen van de Dreefschool geplaatst. De leerlingen kunnen hun fiets parkeren op het schelpenpad achter de witte schotten.
Aan u als ouder het verzoek om uw fiets op het schelpenpad te parkeren.
Verder is het aan te raden zo min mogelijk met de auto te komen. Mocht u toch met de auto komen dan is het niet de bedoeling dat u de auto op de weg of het schelpenpad parkeert. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren en dat is niet wenselijk. Deze verbouwing duurt in ieder geval 4 maanden.

 

Tevredenheidspeiling
De scholen en het schoolbestuur van Twijs vinden de kwaliteit van het onderwijs en van de gehele schoolorganisatie van groot belang.
Er wordt vanuit het bestuur op alle scholen van TWijs een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder personeel, ouders en leerlingen van groep 5 t/m groep 8. De peiling wordt uitgevoerd door Scholen met Succes.
Uw mening als ouder is zeer waardevol voor de school en het bestuur. U krijgt daarom een mail met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. U ontvangt deze uitnodiging op 16 januari middels een e-mail van Scholen met Succes. In deze e-mail staat een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst kan anoniem kan worden ingevuld.

 

De resultaten zullen zowel op school- als op bestuursniveau in een rapport worden vastgelegd. Dit maakt benchmarking mogelijk.
Ik hoop dat u in groten getale zult willen meewerken, zodat de scholen en het bestuur een goed beeld kunnen krijgen van hoe u tegen de school aankijkt.


IEP Inzicht Eigen Profiel
Iedere basisschool volgt nauwkeurig de ontwikkeling van leerlingen. Uiteraard wordt gekeken naar vakgebieden als taal en rekenen, die zijn van wezenlijk belang. Gelukkig is er ook aandacht voor andere vaardigheden, denk aan zaken zoals: hoe zit een kind in zijn vel, hoe pakt een kind zijn taak aan, wat interesseert een kind, waar wordt hij vrolijk van? Factoren die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind. Een kind is namelijk veel meer dan taal en rekenen.

 

Het IEP LVS (leerling volg systeem)bevat toetsen en meetinstrumenten die verder kijken dan taal en rekenen: leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. IEP noemt dat hoofd, hart én handen: je krijgt een beeld van wat je kind weet, maakt, hoe je kind zich voelt, oftewel een compleet kindbeeld. IEP staat namelijk voor Inzicht Eigen Profiel.


De leerlingen maken de IEP in principe op de computer, laptop of tablet. Leest een leerling liever van papier of schrijft een leerling bij spelling liever dan dat hij moet typen? Dan is dat allemaal mogelijk. De toetsvorm mag geen belemmering zijn. De afnameduur van de toetsen is kort, dat is wel zo fijn voor de concentratie en motivatie. Een belangrijk voordeel van de digitale afname is dat het resultaat direct beschikbaar is. Wij kunnen hierdoor samen met de leerling de resultaten direct gebruiken tijdens de les. Zo is de toets een hulpmiddel om de volgende stap te zetten in het leerproces en geen afrekenmiddel.


Het IEP LVS geeft de leerling inzicht in de percentages goed beantwoorde vragen op de verschillende onderdelen in de toets. Voor de leerling is dit erg concreet, omdat hij gelijk inzicht krijgt in de onderdelen die goed gaan en in welke hij zich nog verder kan ontwikkelen; Inzicht Eigen Profiel (IEP)!


Voor taal en rekenen worden resultaten vanaf leerjaar 6 uitgedrukt in referentieniveaus (1F, 1S en 2F). De referentieniveaus geven aan wat de leerling moet kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen op belangrijke momenten in zijn schoolloopbaan. De bedoeling van het meten van de referentieniveaus is het verbeteren van de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen. Ook zorgen ze voor een betere aansluiting tussen het taal- en rekenonderwijs in de verschillende onderwijssectoren po, vo en mbo omdat ze op al die niveaus gemeten worden. Het doel is dat leerlingen aan het eind van de basisschool 1F beheersen en er wordt gestreefd naar het hogere niveau 1S en 2F.


Wat je doet, wat je maakt en wie je bent: leerlingen kunnen dit laten zien doordat je in de IEP ook zelf-evaluatie instrumenten hebt. Dit zijn leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. Deze instrumenten vullen de leerlingen zelf in op de computer. De resultaten geven we weer in spindiagrammen. Ze bieden de leerling aanknopingspunten om samen met de leerkracht en/of ouders doelgericht te werken aan zijn ontwikkeling.


Op de studiedag van 24 februari bekijken en bespreken wij met elkaar de resultaten en maken wij een analyse op kind- groep- en schoolniveau om de komende periode een gericht aanbod in de klas te doen.


Wij wensen iedereen een heel goed en gezond 2023!


Fijne week

Team de Dreefschool

13 januariLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren