Wat doet de MR?

 

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals:

 

• de besteding van geld en het onderhoud van gebouwen
• aanstellingen/benoemingen/ontslag personeelsleden
• de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten
• de grondslag van de school
• het schoolplan
• de veiligheid bij de school
• vakantieregeling.

 

De MR heeft instemmingsrecht of adviesrecht, afhankelijk van het onderwerp. De directeur heeft een adviserende taak.

De MR bestaat uit drie leden gekozen uit het onderwijsteam en drie leden gekozen uit de ouders. De vergaderingen worden, indien nodig, ook bijgewoond door een toehoorder namens de ouderraad. De MR bespreekt de algemene gang van zaken in de school met de directeur, volgt ontwikkelingen die het beleid kunnen beïnvloeden, adviseert op relevante punten en stemt al dan niet in met voorstellen van de directie. Onderwerpen die instemming dan wel advies van de MR behoeven, kunnen tijdig uit alle geledingen en de directie worden aangedragen. De MR vergadert zeswekelijks. De vergaderingen van de MR worden gehouden op school en zijn openbaar. De goedgekeurde notulen worden op de website geplaatst.

De team-mr-leden zorgen voor informatie naar hun achterban. De raad doet jaarlijks schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en zorgt dat alle bij de school betrokkenen kennis van dit verslag kunnen nemen.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren