Team Dreefschool

Dreefteam 2022

De groepsleerkrachten, de intern begeleiders, het onderwijsondersteunend personeel en de directeur vormen samen: Team Dreefschool 2022-2023 

 

Bouwcoördinatoren
Op de Dreefschool zijn drie ‘bouwen’: de onderbouw groep 1 t/m 3, de middenbouw groep 4 en 5, de bovenbouw groep 6 t/m 8. Elke bouw heeft een eigen coördinator. Bouwcoördinatoren hebben een
ondersteunende en beleid adviserende taak. Zij geven leiding aan de bouw. Bouwcoördinatoren
coördineren de dagelijkse gang van zaken in de bouw, bewaken en controleren gemaakte afspraken.

Intern begeleiders
Er zijn twee intern begeleiders op onze school. Zij coördineren de zorg die nodig is voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften. In leerlingenbesprekingen of groepsbesprekingen wordt in overleg met de leerkrachten vastgesteld welke leerlingen extra hulp/uitleg of verrijking nodig hebben. Al deze gegevens worden genoteerd in een groepsplan. De leerlingen worden individueel of in groepjes door de eigen leerkracht in de eigen klas
geholpen. Voor meer informatie over de zorg voor de leerlingen zie hoofdstuk 5. De intern begeleiders
gaan graag met u in gesprek als u vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind.

Naast onze IB-ers heeft de Dreefschool ook een aantal Remedial Teachers. Een remedial teacher verleent hulp aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornisse.

 

Groepsleerkrachten
De groepsleerkrachten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het geven van onderwijs aan de groep.
Elke dag doen zij hun uiterste best om alle kinderen goed te begeleiden. Zij zijn voor ouders het eerste
aanspreekpunt als het gaat om het wel en wee van hun kinderen. Naast lesgevende taken hebben
groepsleerkrachten ook schooltaken, moeten zij veel overleggen en volgen ze bijscholingen. 

 

Onderwijsondersteunend personeel
Het onderwijsondersteunend personeel levert een grote bijdrage aan het goed functioneren van onze
school. Zij hebben in principe geen lesgevende taken. Tot het onderwijsondersteunend personeel behoren
de administratrice, ICT, Gym, algemene onderwijsassistenten en de conciërge. 

 

Stagiaires
Ieder jaar loopt een aantal studenten van de PABO bij ons stage om praktijkervaring op te doen. Studenten
die bezig zijn met hun laatste jaar, lopen hun zogenaamde LIO stage (Leerkracht In Opleiding); een LIO
student mag (onder eindverantwoordelijkheid van de mentor) zelfstandig een groep draaien. Ook bieden
wij een praktijk leerplek aan een aantal SPW stagiaires die bezig zijn met de opleiding tot
onderwijsassistent. De Dreefschool is één van de drie opleidingsscholen in Noord-Holland.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren