Samenwerking directeur

Op uitnodiging van de MR kunnen vergaderingen (deels) worden bijgewoond door de directeur van de school. Indien nodig en wenselijk vinden er tussentijdse overleggen plaats tussen de voorzitter van de MR en de directeur. 

De directeur stelt eens per jaar de MR schriftelijk op de hoogte van het door hem in het afgelopen jaar gevoerde beleid en van de beleidsvoornemens voor het komende jaar t.a.v. de school op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied.

De directeur is verplicht aan de MR alle inlichtingen te verschaffen die de MR nodig heeft om naar behoren te functioneren.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren