De Dreefschool hanteert een aantal protocollen. In deze protocollen wordt aangegeven hoe in de dagelijkse praktijk gehandeld moet worden.

Protocol  in- en uitschrijvingen

Welke kinderen zijn  inschrijfgerechtigd?

  1. Leerlingen die in het postcodegebied wonen.
  2. Broertjes en zusjes van leerlingen die al op de Dreefschool zitten
  3. Kinderen van een andere basisschool

Bij een verzoek tot inschrijving wordt gevraagd om een mail te sturen naar info@dreefschool.nl.

Leerlingen die van school gaan moeten worden uitgeschreven door de administratie.

Meer informatie vind u in: Dreefschool protocol in en uitschrijving

Hoogbegaafdheid

Soms gaat leren heel makkelijk. Als Dreefschool vinden wij dat alle leerlingen de mogelijkheid moeten hebben een ononderbroken ontwikkeling door te maken. Wij willen bij ieder kind ontdekken wat de groeimogelijkheden zijn en hier naar handelen. Het uiteindelijke doel is de groei van het kind zo optimaal mogelijk te maken. Door intensief toetsen, de resultaten in kaart te brengen en deze te vergelijken met de standaarden, zijn wij opbrengstgericht met de leerlingen bezig.

HB Beleidsplan 2018-2019

Anti-pest protocol

De Dreefschool wil kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus ontwikkelen. Pesten komt helaas op alle scholen voor. Directies en leerkrachten die ontkennen dat pesten op hun school plaatsvindt zijn ongeloofwaardig en nemen het pestgedrag niet serieus. Het is belangrijk om een duidelijk en helder beleid te hebben waar alle betrokkenen op kunnen terugvallen in voorkomende gevallen.

Dreefschool anti pest protocol

Sociale Media

Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van [naam onderwijsinstelling]. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan.

Dreefschool Modelprotocol Sociale Media

Luizen

Hoofdluis is vooral een probleem voor de omgeving vanwege het besmettingsrisico. Vooral op scholen, waar veel mensen/kinderen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de één naar de ander worden overgebracht. Om een hoofdluis epidemie te voorkomen is het gewenst, dat de school regels vaststelt en afspraken maakt met de leerkrachten en de ouders.

Dreefschool Luizenprotocol

Dyslexie

De Dreefschool staat voor een samenhangend zorgbeleid als het gaat om kinderen met leesproblemen en dyslexie. De Dreefschool werkt bij de signalering van ernstige lees en spellingsproblemen volgens de richtlijnen van “Het protocol leesproblemen en dyslexie” van het Nederlands expertisecentrum.

Dyslexie Dreefschool

Snoepbeleid

De Dreefschool wil, net als de ouders, graag bijdragen aan de gezondheid van de kinderen. Daar hoort bij dat kinderen leren verantwoord met snoep om te gaan.

Dreefschool snoepbeleid

Protocol gescheiden ouders

De Dreefschool vindt dat de zorg voor het kind voorop moet staan. Daarbij is het van wezenlijk belang dat het uitwisselen van informatie zorgvuldig gebeurt. Wij trachten alle ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden over alles wat er op school gebeurt. Daarbij hanteren wij vanzelfsprekend de wetgeving als uitgangspunt.

Protocol Gescheiden Ouders

Regels TSO (tussen schoolse opvang)

Tijdens de Tussen Schoolse Opvang gelden er regels voor de leerlingen: Regels TSO

Medicijnprotocol Salomoscholen

Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een insectenbeet. Daarnaast krijgen leerkrachten in toenemende mate het verzoek van ouders of verzorgers om hun kinderen door de arts voorgeschreven medicatie toe te dienen. En steeds vaker wordt er werkelijk medisch handelen van leerkrachten gevraagd zoals het prikken van bloedsuiker, toedienen van een injectie, het geven van sondevoeding, etcetera. Met de komst van Passend onderwijs is het mogelijk dat meer basisscholen met deze vragen te maken krijgen. Het uitvoeren van medische handelingen op school kan het voor kinderen gemakkelijker maken een reguliere school te bezoeken, maar het brengt ook risico’s met zich mee, bijv. op juridisch gebied. Het is van belang dat er gehandeld wordt zoals afgesproken en weergegeven in dit protocol: Medicijnprotocol Salomoscholen