Ouderraad

Inline image

De ouderraad (OR) houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten voor de kinderen van de Dreefschool. De meeste activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met de school.

 

Wat doet de ouderraad?

De Dreefschool heeft een OR en een medezeggenschapsraad (MR). Beiden bestaat uit ouders die hier vrijwillig aan deelnemen. De OR houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten voor de kinderen. De OR heeft geen zeggenschap en vergadert niet mee over beleidszaken met betrekking tot de Dreefschool.

 

De MR vergadert wel mee op beleidsniveau. Zij denkt dus mee over het beleid en heeft hierin een adviserende rol.

 

De OR kan wel een advies aan de MR uitbrengen over zaken die het belang van de kinderen en hun ouders aangaan. Leden van de OR kunnen deelnemen, als toehoorder, aan een vergadering van de MR waar dergelijke dingen dan eventueel besproken worden.

 

De taken van de OR zijn in samenwerking met de school afgestemd en vastgelegd in een reglement. Jaarlijks wordt er een overzicht gemaakt van de activiteiten die de school dat schooljaar zal organiseren. Er zijn activiteiten en evenementen die jaarlijks terugkeren en soms wordt er in een schooljaar iets extra’s gedaan, of een keer iets overgeslagen.

 

Hier volgt een overzicht van de belangrijkste evenementen die de OR organiseert en/of financiert:

• Opening van het nieuwe schooljaar

• Kamp groep 8

• Vossenjacht

• Boekenweek

• Sinterklaasfeest (inclusief versiering)

• Kerstviering (inclusief versiering)

• Begin van de lente (lentenarcissen)

• Paasontbijt

• Cultuur op de Dreef (excursies en uitstapjes)

• Opa en oma-ochtend (groep 3)

• Sportdagen

• Schoolreisjes

• Schaatsen groep 8

• Afscheidsavond groep 8

• Eindejaarsactiviteit


Wie zitten er in de ouderraad?

De OR bestaat uit een groep ouders die hier vrijwillig aan deelneemt en twee leerkrachten. Momenteel bestaat de OR uit een groep van 9 ouders. Er is een gedeeld voorzitterschap van twee ouders die ook de taken van secretaris op zich nemen. Daarnaast is er een penningmeester voor het beheer van de financiën.

 

Vergaderingen

De OR vergadert een aantal keer per jaar. Rond de feestdagen in december wordt er extra vergaderd omdat dit grote evenementen zijn om te organiseren. Bij de vergadering zijn twee leerkrachten vanuit het team ook aanwezig.

 

Ouderbijdrage

Om de activiteiten te kunnen organiseren wordt er jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Dit bedrag wordt jaarlijks geëvalueerd en wordt vastgesteld in samenspraak met de MR en de schooldirectie.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2021/2021 is vastgesteld op: €67,50.

 

Contactgegevens OR

Via Schoudercom; Ouderraad-mailbox.

 

Namens de OR van de Dreefschool,
Melanie Wittke (voorzitter)
Marjolein Boshuizen- van Wijngaarden (voorzitter)
Wouter Schaafsma (penningmeester)
Anne van Waveren- Smit
Sünne van Gemert- Godbersen
Liselore Tempel
Janneke Groskamp
Seher Gokmen
Chantal Mourik- Kroon

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences